Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering:

Maandag 14 december 2020, aanvang 20.00 uur.
Kerkcentrum de Open Hof, De Zuid 1 Dronten

Vooraf aanmelden verplicht via email: secretaris@ijsclubdronten.nl

Hou de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda en (aanvullende ) maatregelen i.v.m. het coronavirus!!

Agenda: 

 Opening + vaststellen agenda;

 1. Ingekomen stukken en mededelingen;
 2. Notulen algemene ledenvergadering 9 december 2019;
 3. Jaarverslag secretaris 2019 – 2020;
 4. Financieel verslag penningmeester 2019-2020;
 5. Verslag kascommissie:  Albert Luten en Henk van Gijssel;
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie: Jan van der Stelt (1e reserve: ?)
 7. Begroting seizoen 2020-2021;
 8. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden:
  Bestuurslid Albert Eefting, aftredend en niet herkiesbaar;
  Bestuurslid Mischa Massink, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid Jan Janmaat, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid en voorzitter Albert Bleijenberg, aftredend en niet herkiesbaar.
  Vacature Voorzitter IJsclub Dronten: Conform artikel 8 van de Statuten wordt de Voorzitter van de IJsclub Dronten in functie gekozen. Het bestuur draagt Piet Bleeker voor als Voorzitter van de IJsclub Dronten die heeft aangegeven dat hij bereid is de openstaande vacature van Voorzitter in te vullen. (De keuze is aan de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele tegenkandidaten dienen, conform de statuten, voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden voorgedragen, ondertekend door 10 of meer leden.)
 9. Vaststelling contributie en entree;
  (Voorstel van het bestuur is om de contributie niet te wijzigen.)
 10. IJsgarantie leden IJsclub Dronten;
 11. Ledenadministratie en toegangspassen (Voortgang)
 12. Rondvraag en sluiting.