Algemene Ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering, maandag 9 december 2019,
aanvang 20.00 uur, Clubgebouw IJsclub Dronten, Eskimolaan 1.

Agenda:

1. Opening + vaststellen agenda;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen algemene ledenvergadering 10 december 2018;
4. Jaarverslag secretaris 2018 – 2019;
5. Financieel verslag penningmeester 2018-2019;
6. Verslag kascommissie; ( Albert Luten en Aart Rozendaal)
7. Benoeming nieuw lid kascommissie; (1e reserve Henk van Gijssel)
8. Begroting seizoen 2019-2020;
9. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden:
    Bestuurslid Albert Eefting, aftredend en herkiesbaar;
    Bestuurslid Piet Bleeker, aftredend en herkiesbaar;
    Bestuurslid Piet Zwijnenberg, aftredend en niet herkiesbaar.
    Ab Schaaphok heeft aangegeven dat hij bereid is de openstaande vacature in te vullen.       (De keuze is aan de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele              tegenkandidaten dienen, conform de statuten, voor aanvang van de vergadering te                worden voorgedragen.)
10. Vaststelling contributie en entree;
      (Voorstel van het bestuur is om deze niet te wijzigen.)
11. IJsgarantie leden IJsclub Dronten;
12. Ledenadministratie en toegangspassen (presentatie + voorstel)
13. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Piet Bleeker;
Secretaris IJsclub Dronten.