Algemene Ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering, maandag 10 december 2018,
aanvang 20.00 uur, Clubgebouw IJsclub Dronten, Eskimolaan 1.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken en mededelingen;
 3. Notulen algemene ledenvergadering 11 december 2017
  + Extra ledenvergadering d.d. 16 juli 2018;
 1. Jaarverslag 2017 – 2018;
 2. Financieel verslag 2017-2018;
 3. Verslag kascommissie;
 4. Benoeming nieuw lid kascommissie;
 5. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden:
  Penningmeester Albert Fassaert, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid Antje Westra, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid Harma van der Stelt, aftredend en herkiesbaar.
  (De keuze is aan de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele tegenkandidaten dienen, conform de statuten, voor aanvang van de vergadering te worden voorgedragen.)
 1. Huishoudelijk Reglement;
  (Het huishoudelijk reglement is hier te zien)
 2. Vaststelling contributie en entree;
  (Voorstel van het bestuur is om deze niet te wijzigen.)
 1. IJsgarantie leden IJsclub Dronten;
 2. Korte toelichting op de aanpassingen IJsbaan;
 3. Wat verder ter tafel komt;
 4. Rondvraag en sluiting.