Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacy verklaring opgesteld.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
de ledenadministratie van de IJsclub Dronten.

persoonsgegevens
De IJsclub Dronten, heeft een ledenadministratie. Gegevens van de betalende leden worden digitaal opgeslagen:
Dit betreft: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres voor zover bekend, geboorteplaats en –datum.

doel en grondslag
De persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– het maken van ledenlijsten;
– het versturen van de toegangskaarten;
– en het versturen van de contributie facturen.
De IJsclub Dronten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bewaartermijnen
De IJsclub Dronten bewaart de genoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

delen van persoonsgegevens
De IJsclub Dronten verstuurt geen nieuwsbrief of andere mailing waarbij gegevens van de ingeschreven leden worden gebruikt.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De IJsclub Dronten biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens die de IJsclub Dronten heeft verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de IJsclub Dronten.

beveiliging persoonsgegevens
IJsclub Dronten neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

constateren datalek
In geval van het ontdekken van een datalek zal IJsclub Dronten handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. IJsclub Dronten zal daarnaast de betrokkene(n) onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

uw rechten
U heeft het recht om bij IJsclub Dronten een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt IJsclub Dronten u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Ook kunt u IJsclub Dronten verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar ledenadministratie@ijsclubdronten.nl

Dronten, 25 mei 2018.